Фондация Форум е неправителствена организация в обществена полза, насочена към защита и гаранция за правата на уязвими групи

Фондация Форум е неправителствена организация в обществена полза, насочена към защита и гаранция за правата на уязвими групи


Фондация „Форум“

Фондация „Форум“ е учредена през 2008 година и от тогава с известно прекъсване работи в областта на проблемите на гражданското общество, образованието и културата. През 2008-2010 в партньорство със Столична община участва в изграждането на система за увличане на доброволци за мониторинг на градската среда и съобщаване за нередности на публични места – като паркови пространства, квартални прастранства и др. В последните две години акцентът се измества към работа на хората с увреждания и създаване на правна клиника, където в съучастие със студенти доброволци, както и с партньорски организиции, работещи за хората с увреждания, да им се помага при консултиране и отстояване на техните права. В процеса на работа се установи празнина в тази област, хората с увреждания се сблъскват с голяма по обем правна материя, а достъпът им до специализирана правна помощ е ограничен по финансови и други причини. Амбицията на екипа е да се опитва да систематизира тази специфична правна материя и по възможнаст да я прави по-достъпна на хората с увреждания.

Устав

Да повишава правната култура на хората и оказва правна помощ на нуждаещи се лица, включително и на хора с увреждания, деца и други групи в неравностайно положение. Да консултира неправителствени организации, защитаващи правата на хората. Да посредничи и участва в разрешаване на спорове и осигуряване на достъп до правосъдие. Да съдейства за прилагате на международните и европейски стандарти за защита правата на човека, съгласно приложимите международни и европейски източници на права.

Устав

Правна клиника

Обща информация

Правната клиника е поредният проект на Фондация Форум - неправителствена организация за общественополезна дейност, в който се съчетава обучението по право с предоставянето на безплатна правна помощ на социално слаби хора и хора с увреждания.

Клиниките са едно от малкото места, където теорията се среща с практиката, където студентите имат възможност да се докоснат до практиката, да придобият знания и умения, които след това да намерят пряко приложение в професионалния им път. Под ръководството на опитни и компетентни юристи. Правните клиники са и мястото, където хората с правни проблеми, но без финансови възможности могат да получат реална и пълноценна подкрепа. Ето защо, няма съмнение, че клиниката е нещо много полезно и за двете страни – и за даващите, и за получаващите съвети.

С помощта клиничното обучение се формират знания, умения и професионалните компетенции. Като модел за подражание наставникът формира у студентите етичните и морални ценности към професията и клиента Клиничната работа дава възможност на обучаващите се юристи да приложат на практика в клинична ситуация теоретичните си знания. Наставниците помагат на студентите да развият умения, оказват правна подкрепа и в крайна сметка насърчават студентите да се развиват като юристи.

Концепцията за клиничното обучение и “наставничеството” придобива популярност през 80-те години, когато за първи път се заговори за критично мислене, решаване на проблеми, умения за вземане на решения и всичко това се прилага в реални клинични условия. Тази идея е получила широко разпространение при професионалното обучение страните от Западна Европа и САЩ, отчасти в Русия. В българското правно образование тези традиции не са особено развити в образователния процес. Има спорадични опити теоретичната подготовка да се обвърже с практическата подготовка едва в последната година на образованието. А е толкова важно в условията на клиничната практика да се гарантира усвояването на клинични компетенции. Клиничната практика е форма на обучение, свързана с висока отговорност, добра теоретична подготовка и усвоени компетенции по време на учебно-теоретичните занятия. Свързана е с голяма отговорност за студентите и структурите, ангажирани с тяхното обучение. Наставниците от клиничните бази, включени в обучението на студентите оказват съществена роля в професионалната адаптация на студентите и формиране на знания, умения и компетенции. Взаимовръзката между Клиничните бази и Университета се увеличава, а това е предпоставка за постигане на по-добро качество на обучението.

Клиниката на фондация Форум възниква като част от програмата за социална отговорност на няколко дружества, включително адвокатско, както и като сдружение на адвокати в рамките на която се извършва клинична подготовка на студенти, които под наставничеството на опитни юристи дават безплатни консултации по правни проблеми на социално слаби хора и хора с увреждания.

Цели

 • предоставяне на възможност за получаване на знания и практически опит от студенти и млади специалисти в областта на гражданското право, както и специфичните права на хората с увреждания;
 • организиране и провеждане на лекции и образователни курсове;
 • предоставяне на безплатна и висококвалифицирана правна помощ на социално слаби хора и хора с увреждания, която се изразява в правни консултации и представителство;
 • подпомагане и насърчаване достъпа до минимум права на хора с увреждания;
 • подобряване на защитата на правата на хората с увреждания;
 • съдействие за социална интеграция на хората с увреждания;
 • популяризиране на проблемите на хората с увреждания сред обществото.
 • Дейност

  1. Образование

  В началото на участието си в Правната клиника студентите минават през подготвителен курс на обучение. Това обучение създава приятелска атмосфера между студентите и преподавателя. В Правната клиника е възприет модел, различен от традиционния лекционен формат, възприет е един по-гъвкав подход на обучение, който отчита и следващия етап от участието на студентите в правната клиника – практическото предоставяне на правна помощ.

  2. Безплатна правна помощ

 • Консултиране
 • Административни производства пред държавните органи
 • Съдебни производства
 • Практическият опит на студентите в Правната клиника е най-значимият резултат от процеса на тяхното обучение. Работата в Правната клиника често е първият досег на студентите с предоставянето на безплатни правни услуги и те започват да гледат на правото като на инструмент за социална промяна, а не само като на средство за изкарване на прехраната. Процесът на предоставяне на безплатна правна помощ от студентите се развива под надзора и постоянното присъствие на организационния екип на Клиниката.

  Как да помогнете

  Финансова подкрепа
  Финансовата подкрепа е от ключово значение за функционирането на клиниката. Нашите донори могат да получат признание чрез уебсайта на Клиниката, освен ако не искат за запазят анонимност.

  Доброволци

  Клиниката с благодарност приема доброволци. Нуждаем се от хора, които биха могли да ни помогнат с правна помощ, организиране на обществени кампании, както и от всеки, който има желание за работа с нас и би искал да помогне.

  Контакти

  • София, ул. "Позитано" № 3, ет. 3, офис 28
  • София, ул. “Неофит Рилски” № 55а, ет. 3, офис 8
  • Тел: +359 2 444 246
  • Тел: +359 2 986 71 94
  • Моб: 0888852498
  • Моб: 0898732224
  • Моб: 0888247595
  • Email: info@forumbg.eu

  BENECON® е частна консултантска компания с основна дейност в сферата на публичното финансиране. Адвокатско дружество Стоев, Василев, Димитров, Димитрова и партньори

  Copyright © 2015 Фондация "Форум"